VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ LENGVATŲ TAIKYMO TVARKOS APRAŠAS

Go down

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ LENGVATŲ TAIKYMO TVARKOS APRAŠAS

Rašyti by Admin on Tr. 01 29, 2014 5:30 pm

PATVIRTINTAKlaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013-05-30 sprendimu Nr. T11-329
VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ LENGVATŲ TAIKYMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
    
    1. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir tvarkymą lengvatų taikymo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo lengvatų taikymą, dokumentų pateikimo ir atsiskaitymo tvarką bei procedūras.
    2. Tvarkos apraše naudojamos sąvokos:
    2.1 Vietinės rinkliavos mokėtojai – atliekų turėtojai, privalantys mokėti vietinę rinkliavą, išskyrus juridinius asmenis, turinčius Leidimus, kuriuose nustatyti atliekų tvarkymo reikalavimai negali būti įvykdyti Savivaldybės organizuojamoje atliekų tvarkymo sistemoje;
    2.2. Vietinės rinkliavos administratorius – Klaipėdos rajono savivaldybės VšĮ „Gargždų švara“;
    2.3. Vietinės rinkliavos lengvata (toliau – Lengvata) – rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą sumažinimas ar atleidimas nuo jos Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto sąskaita;
    2.5. Lengvatos suteikimo komisija (toliau – Komisija) - Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.
    3. Lengvatos taikomos Klaipėdos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje esančio nekilnojamojo turto savininkams.

II. Lengvatų dydis
    
    5. 100 proc. vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvata taikoma fiziniams ar juridiniams asmenims:
    5.1. valdantiems, naudojantiems, disponuojantiems netinkamus gyventi ar fiziškai sunaikintus nekilnojamojo turto objektus Savivaldybės teritorijoje;
    5.2. valdantiems, naudojantiems, disponuojantiems nekilnojamojo turto dalis žemės ūkio, gamybos ir pramonės paskirties objektuose, jeigu juose nevykdoma ūkinė veikla ir nesusidaro komunalinės atliekos;
    5.3. kai nekilnojamojo turto objektas nenaudojamas;
    5.4. valdantiems, naudojantiems, disponuojantiems nekilnojamojo turto objektą, kuriame yra vykdomi statybos/remonto darbai pagal išduotą galiojantį Statybos leidimą ir pasirašyta sutartis su statybines atliekas tvarkančia įmone;
    6. 50 proc. vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvata taikoma:
    6.1. nedirbantiems senatvės pensinio amžiaus asmenims, valdantiems ir tik jiems vieniems naudojantiems gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektą Savivaldybės teritorijoje;
    6.2. asmenims, netekusiems 60-100 proc. darbingumo ir gyvenantiems vieniems arba su vienu nedirbančiu senatvės pensinio amžiaus asmeniu, gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objekte Savivaldybės teritorijoje;
    6.3. nedirbantiems senatvės pensinio amžiaus asmenims, valdantiems ir tik jiems vieniems naudojantiems sodų bendrijose esančią sodininkų valdą, kurioje nuolat negyvenama;
    6.4. švietimo biudžetinėms ir viešosioms įstaigoms, kurios nevykdo ugdomosios veiklos liepos ir rugpjūčio mėnesiais.
2

    7. 30 proc. vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvata taikoma fiziniams ar juridiniams asmenims, valdantiems, naudojantiems, disponuojantiems nekilnojamojo turto gyvenamosios paskirties objektus, prie kurių neužtikrintas privažiavimas, ir komunalinių atliekų surinkimo konteineriai pastatyti 1 km ir didesniu atstumu.
    8. Laikinai išbraukiami iš vietinės rinkliavos mokėtojų registro nekilnojamojo turto gyvenamosios paskirties objektai, kurių savininkai yra mirę ir nėra paveldėtojo(-ų), kai objektu nesinaudojama bei per ketvirtį sunaudojama elektros energijos ne daugiau kaip 35 kWh. Atsiradus paveldėtojui (-ams), pastatai įtraukiami į vietinės rinkliavos mokėtojų registrą.

III. KREIPIMASIS DĖL LENGVATŲ
    
    9. Asmenys, norintys, kad jiems būtų taikoma šio Tvarkos aprašo 5.1. punkte nustatyta lengvata, Vietinės rinkliavos administratoriui turi pateikti:
    9.1. prašymą;
    9.2. Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pažymą ar kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu objektas yra sudegęs;
    arba Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus statybos valstybinio priežiūros poskyrio išduotą pažymą ar jos kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu objektas yra fiziškai sunaikintas (nugriautas);
    arba seniūnijos pagal nekilnojamojo turto buvimo vietą pažymą, jog nekilnojamojo turto objektas netinkamas naudoti pagal paskirtį.
    10. Asmenys, norintys, kad jiems būtų suteikta šio Tvarkos aprašo 5.2. punkte nustatyta lengvata, Vietinės rinkliavos administratoriui turi pateikti:
    10.1. prašymą – sąžiningumo deklaraciją (1priedas);
    10.2. nekilnojamojo turto objektų ploto/paskirties tikslinimo lentelę ( 2 priedas);
    10.3. informaciją apie vykdomą ūkinę veiklą.
    11. Asmenys, norintys, kad jiems būtų suteikta šio Tvarkos aprašo 5.3. punkte nustatyta lengvata, Vietinės rinkliavos administratoriui turi pateikti:
    11.1. prašymą;
    11.2. sąžiningumo deklaraciją ( 3 priedas);
    11.3. AB „Lesto“ pažymą apie suvartotą elektros energijos kiekį už metus. Sunaudojus elektros energijos daugiau kaip 140 kWh per metus lengvata netaikoma.
    12. Asmenys, norintys, kad jiems būtų suteikta šio Tvarkos aprašo 5.4 punkte nustatyta lengvata, Vietinės rinkliavos administratoriui turi pateikti:
    12.1. prašymą;
    12.2. galiojančią sutartį su statybines atliekas tvarkančia įmone.
    13. Asmenys, norintys, kad jiems būtų suteikta šio Tvarkos aprašo 6.1. ir 6.3. punktuose nustatyta lengvata, Vietinės rinkliavos administratoriui turi pateikti:
    13.1. prašymą;
    13.2. pensininko pažymėjimo kopiją.
    14. Asmenys, norintys, kad jiems būtų suteikta šio Tvarkos aprašo 6.2. punkte nustatyta lengvata, Vietinės rinkliavos administratoriui turi pateikti:
    14.1. prašymą;
    14.2. dokumento, įrodančio 60-100 proc. darbingumo netekimą, kopiją.
    14.3. kartu gyvenančio asmens pensininko pažymėjimo kopiją.
    15. įstaigos, norinčios, kad joms būtų suteikta šio Tvarkos aprašo 6.4. punkte nustatyta lengvata, Vietinės rinkliavos administratoriui turi pateikti prašymą.
    16. Asmenys, pasinaudoję Tvarkos aprašo 5.2., 5.4., 6.1., 6.2. ir 6.3. punktuose nustatytomis lengvatomis, turi leisti vietinės rinkliavos administratoriui vykdyti patikras
3

nekilnojamojo turto objektuose ir tikrinti, ar pateikti duomenys atitinka lengvatų skyrimo kriterijus. Nustačius, kad pateikti neteisingi duomenys, asmenys privalo sumokėti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nepriemokas.

IV. LENGVATŲ SKYRIMAS IR TEIKIMAS

    17. Tvarkos aprašu nustatytos lengvatos (išskyrus 6.4. ir 7 p.) taikoma nuo faktinių aplinkybių atsiradimo ir gavus tas aplinkybes patvirtinančius dokumentus. Lengvatos galioja iki einamųjų metų pabaigos.
    18. Lengvatos, nurodytos šio Tvarkos aprašo 6.1., 6.2. ir 6.3. punktuose, taikomos asmenims, kurie gyvenamąją vietą deklaravę Savivaldybės teritorijoje.
    19. Asmuo, kuriam buvo pritaikyta lengvata, kiekvienų metų pabaigoje turi pateikti dokumentus, kuriais remiantis jam buvo suteikta lengvata. Taip pat turi informuoti Vietinės rinkliavos administratorių apie pasikeitusią situaciją.
    20. Esant galimybei pasinaudoti keliomis lengvatomis, gali būti taikoma tik viena pasirinkta lengvata. Tvarkos aprašo 6.3. punkte nurodyta lengvata gali būti taikoma su kita pasirinkta lengvata.
    21. Vietinės rinkliavos lengvatos taikomos tik vienam turto savininko būstui.
    22. Prašymus taikyti šiame Tvarkos apraše nustatytas lengvatas nagrinėja ir sprendimus priima Vietinės rinkliavos administratorius.
    
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    23. Dėl Tvarkos apraše nenustatytų, tačiau išimtiniais atvejais galimų lengvatų taikymo vietinės rinkliavos mokėtojai su prašymu bei galimą teisę į lengvatą įrodančiais dokumentais turi kreiptis į Vietinės rinkliavos administratorių, kuri savo ruožtu dokumentus perduoda svarstyti Savivaldybės administracijos sudarytai Komisijai. Komisija išvadą dėl esamos asmens situacijos teikia Savivaldybės tarybai, kuri savo sprendimu gali pritaikyti dalinį (procentinį) ar visišką atleidimą nuo vietinės rinkliavos mokesčio.
    24. Vietinės rinkliavos administratorių pagal vietinės rinkliavos mokėtojo pateiktus dokumentus tikrina ir tikslina vietinės rinkliavos mokėtojų registro duomenis.
    25. Asmuo, neteisėtai pasinaudojęs lengvata, į Savivaldybės biudžetą privalo sumokėti jam suteiktos lengvatos sumą arba ji išieškoma įstatymų nustatyta tvarka.
    26. Asmuo kuris jau kartą neteisėtai pasinaudojo lengvata ir jo pažeidimas buvo įrodytas, praranda teisę ateityje pasinaudoti lengvatomis.
    27. Vietinės rinkliavos administratorius informuoja Savivaldybę apie suteiktas lengvatas už praėjusius metus iki einamų metų sausio 15 d.
_____________________
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos
2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T11-329 patvirtintu
Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo 1 priedas

___________________________________________________________
(Įmonės pavadinimas, kodas)


___________________________________________________________
(Atstovo/ fizinio asmens  vardas, pavardė)


___________________________________________________________
(Adresas, telefonas)


Klaipėdos rajono savivaldybės VšĮ „Gargždų švara“


PRAŠYMAS DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PLOTO/PASKIRTIES
TIKSLINIMO

__________
(data)

Vadovaudamasis patvirtintu Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašu, prašau patikslinti nekilnojamojo turto objekto plotą/paskirtį. (reikalinga pabraukti)
  PRIDEDAMA:
  1. Nekilnojamojo turto objektų ploto/paskirties tikslinimo lentelė.
    2. Patalpų eksplikacija.


SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

Aš _____________________________________________________________________,
                             (pareiškėjo, įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė/ fizinio asmens  vardas, pavardė)

tvirtinu, kad duomenys pateikti nekilnojamojo turto ploto/paskirties tikslinimo lentelėje yra teisingi.
1. Už neteisingų duomenų pateikimą pareiškėjas ar įgaliotas asmuo sumokės rinkliavos nepriemokas.
        2. Pareiškėjas leis vietinės rinkliavos administratoriui vykdyti patikras nekilnojamojo turto objektuose, kurių plotas/paskirtis tikslinama pagal faktiškai naudojamą.
                                                 (reikalinga pabraukti)

___________________________                   _____________     _________________
(deklaraciją pateikusio asmens pareigos)                (parašas)          (vardas, pavardė)
A. V.
  
  
 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos
2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T11-329  patvirtintu
Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo 3 priedas
                                     

_____________________________________________________________________
(Įmonės pavadinimas, kodas)

______________________________________________________________________
(Atstovo/ fizinio asmens  vardas, pavardė)

______________________________________________________________________
(savininko (valdytojo) gimimo data,  adresas korespondencijai)
______________________________________________________________________
(telefono Nr., elektroninio pašto adresas)


Klaipėdos rajono savivaldybės VšĮ „Gargždų švara“

SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

2013      m. ___________________mėn. ___ d.    Vadovaudamasis patvirtintu Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašu, prašau atleisti nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokesčio, nes man priklausantis ________________________________________________________________________
                                                                  (patalpų ir/ar pastatų pavadinimas,  adresas)
______________________________________________________________________________________________________________
(pastato unikalus Nr. nekilnojamo turto registro išraše)
nenaudojamas.
  Už neteisingų duomenų pateikimą aš mokėsiu rinkliavos nepriemokas.
  Leidžiu vietinės rinkliavos administratoriui vykdyti patikras nekilnojamojo turto objektuose, kurie nenaudojami.
  
Patvirtinu, jog prašyme pateikti duomenys yra teisingi, o jiems pasikeitus, pasižadu nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų, raštu pranešti apie pasikeitimus.


_________________________________________________________________________________
(atliekų turėtojo vardas pavardė, parašas)

Admin
Admin

Pranešimų skaičius : 37
Join date : 2014-01-25

Peržiūrėti vartotojo aprašymą http://sb-ezeras.forumlt.com

Atgal į viršų Go down

Atgal į viršų


 
Permissions in this forum:
Jūs negalite atsakinėti į pranešimus šiame forume