SODININKŲ BENDRIJOS „Ežeras“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Go down

SODININKŲ BENDRIJOS „Ežeras“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Rašyti by Admin on Tr. 01 29, 2014 5:33 pm

SODININKŲ BENDRIJOS
„Ežeras“
VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS
I.VIDAUS ORGANIZACINĖ TVARKA
1. Sodininkų Bendrijos „Ežeras“ (toliau Bendrijos) veiklai vadovauja Bendrijos valdyba, kuri priima sprendimus visais klausimais, susijusiais su kasdieniniais organizaciniais Bendrijos ūkinės ir socialinės veiklos klausimais ar problemų sprendimu.
II. NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
2. Bendrijos narys turi šias teises:
2.1.  dalyvauti ir balsuoti Bendrijos narių susirinkime, rinkti ir būti išrinktas Bendrijos valdybos nariu, revizijos komisijos nariu;
2.2.  reikalauti, kad Bendrijos valdymas ir bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomų bendrojo naudojimo objektų naudojimas bei priežiūra atitiktų visų Bendrijos narių bendrąsias teises ir teisėtus interesus;
2.3.  imtis būtinų priemonių, kad būtų išvengta žalos ar pašalinta grėsmė bendrojo naudojimo ir individualiems objektams, ir reikalauti atlyginti padarytus nuostolius;
2.4.  viešosios prekybos vietose (turgavietėse, mugėse, prekybos paviljonuose ir kt.) įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka parduoti sodo sklype išauginta mėgėjiškos sodininkystės produkciją;
2.5.  susipažinti su Bendrijos dokumentais ir gauti visą Bendrijos turimą informaciją apie jos veiklą;
2.6.  įgyvendinti kitas įstatymų nustatytas teises ir Bendrijos įstatuose nustatytas neturtines teises ;
2.7.  išstoti iš Bendrijos. Išstodamas iš Bendrijos jos narys turi visiškai atsiskaityti su Bendrija už savo prievoles jai bei sudaryti  sutartį dėl naudojimosi  keliais,takais,melioraciniais kanalais ir kita infrastruktūra ir įsipareigoto dėl paslaugų apmokėjimo.
2.8.  Bendrijos narys, jo šeimos nariai turi teisę naudotis Bendrijos bendrojo naudojimo objektais pagal jų funkcinę paskirtį, napažeisdami kitų mėgėjiško sodo teritorijos sodininkų, jų šeimos narių teisių bei teisėtų interesų ir aplinkos apsaugos reikalavimų.
3. Bendrijos narys turi šias pareigas:
3.1.  laikytis Bendrijos įstatų, vykdyti Bendrijos narių susirinkimo, Bendrijos valdybos sprendimus;
3.2.  tinkamai naudoti ir prižiūrėti nuosavybės ar kitos teisės pagrindu valdomų, sodo sklypų, nedarydamas žalos kaimyninių sklypų naudotojams ir aplinkai;
3.3.  tausoti Bendrijos turtą ir bendrojo naudojimo objektus, laikytis Bendrijos vidaus tvarkos taisyklių, užtikrinti, kad šių taisyklių laikytųsi jo šeimos nariai ar kiti teisėti jo turto naudotojai;
3.4.  saugoti savo ir kitų žemės sklypų riboženklius;
3.5.  informuoti apie vidaus tvarkos pažeidimus valdybą;
3.6.  nustatyta tvarka atsiskaityti už jam teikiamas paslaugas, mokėti Bendrijos nario mokestį bei kitas nustatytas įmokas;
3.7.  pagal įstatymą ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus apmokėti Bendrijos išlaidas, susijusias su megėjiško sodo teritorijos bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra, remontu ar tvarkymu, taip pat bendrojo naudojimo žemės naudojimu ir priežiūra, atsižvelgiant į sklypo dydį, pagal narių susirinkimo priimtus sprendimus. Kiti sodininkai, ne Bendrijos nariai, už naudojimąsi bendrojo naudojimo objektais moka už iš anksto Bendrijos pateiktas sąskaitas, išrašytas narių susirinkimo ir/ar valdybos priimtų sprendimų pagrindu;
3.8.  dalyvauti Bendrijos valdybos organizuojamose talkose ir kituose bendrojo naudojimo objektų priežiūros darbuose*
3.9.  Bendrijos narys, jam dalyvaujant, privalo į savo sklypo teritoriją įsileisti valdybos narius, vandens tiekimo ir elektros priežiūros darbuotojus;
3.10.  perleisdamas nuosavybės teisėjam priklausantį sodo sklypą, apie tai informuoti Bendrijos valdybą raštu ne vėliau kaip prieš 10 dienų bei atsiskaityti su Bendrija pagal visas savo prievoles jai;
3.11.  perleidęs nuosavybės jam priklausantį sodo sklypą išstoti iš Bendrijos.
III. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
4.  Bendrijos valdyba pagal Bendrijos žemės sklypo planą organizuoja sodo aikštelių, kelių, takų, narių sklypų ribų ir kitų projekte numatytų objektų žymėjimus. Šių ribų privalo laikytis visi sodininkai.
5.  Sodininkai privalo pagal Bendrijos valdybos sprendimus tvarkyti savo individualius žemės sklypus, taip pat dalyvauti tvarkant Bendrijos bendrojo naudojimo aikštelės, kelius, takus, kad jie nebūtų teršiami ir niokojami.
6.  Kiekvieno sklypo savininkas privalo turėti prie namo (nesant namo, prie kito laikino statinio) pritvirtintą namo numerį.
7.  Bendrijos valdyba turi užtikrinti, kad prie įvažavimų į Bendrijos sodų teritoriją būtų tvarkingos informacinės-skelbimų lentos su Brendrijos pavadinimu, skyplų schemomis, sklypų numeriais.
8.  Bendrijos nariai tarpusavio bendravime laikosi tarpusavio supratimo, pagarbos ir draugiškumo normų, geranoriškai spręsdami kylančias problemas ir nesutarimus.
9.  Sodininkai gali užsiimti tik tokia veikla, kuri atitinka mėgėjiškos sodininkystės tikslus, t.y. auginti daržoves, vaisius, gėles ir kitus dekoratyvinius augalus, ilsėtis ir sportuoti.
10.  Sodininkai privalo rūpintis gamtos apsauga, laikytis įstatymų ir kitų aplinkos apsaugos reikalavimų. Saugoti ir prižiūrėti bendrojo naudojimo plotuose augančius medžius ir krūmus bei kitą augaliją. Esant galimybei globoti gyvūniją.
11.  Bendrijos bendro naudojimo plotai tvarkomi visuomeninėmis talkomis, kuriuose visų Bendrijos narių dalyvavimas būtinas. Jeigu sodininkai negali tokiose talkose dalyvauti, jie gali vėliau atlikti savo prievoles arba įmokėti į Bendrijos sąskaitą Bendrijos valdymo organo nustatytų piniginį įnašą, kuris panaudojamas samdomų darbuodojų darbui apmokėti.
12.  Bendrijos sodo teritorijoje  nustatomas ramybės laikas nuo 23 val. iki 7 val. ryto. Ramybės metu draudžiama triukšmauti, važinėti didelį triukšmą skleidžiančiomis transporto priemonėmis ar kitaip trikdyti sodininkų ramybę.
13.  Siekiant įgyvendinti Bendrijos veiklos tikslus, kuriais siekiama tobulinti ir plėtoti mėgėjišką sodininkystę yra organizuojamos geriausiai tvarkomų pavyzdingų sodų sklypų apžiūros ir konkursai. Konkursams ir apžiūroms organizuoti valdymo organas sudaro verinimo komisiją bei patvirtina konkurso ar apžiūros nuostatus. Komisija įvertina visus gerai besitvarkančius sklypus ir išrenka geriausius. Konkurse ar apžiūroje dalyvauja visi sodo sklypai.
IV. REIKALAVIMAI STATINIŲ STATYBAI IR SODO SKLYPŲ TVARKYMUI
14.  Mėgėjiško sodo teritoriją sudaro sodininkų naudojama nuosavybės ar kitomis teisėmis valdomų sklypų ir bendrojo naudojimo žemė, kuri teisės aktais buvo skirta mėgėjiškai sodininkystei plėtoti (kolektyviniams sodams steigti) arba priskirta pagal vėliau patikslintą Bendrijos teritorijos žėmėtvarkos projektą ar kitą teritorijų planavimo dokumentą.
15.  Mėgėjiško sodo teritorijoje žemės sklypai formuojami ir pertvarkomi pagal žemėtvarkos projektą ar kitą teritorijų planavimo dokumentą Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka.
16.  Sodų sklypuose draudžiama statyti statinius, kurie skirti teikti paslaugas (prekyba, remontas ir kt.),netenkinančias sodininkų bendrijos reikmių ir nepriėmus atitinkamų sprendimų bendrijos narių susirinkime ar bendrijos valdyboje.
17.  Sodo sklype  statiniai statomi laikantis šių reikalavimų:
17.1.  pastatai turi būti statomi ne mažesniu kaip 3 m atstumu nuo sklypo ribos, tačiau visais atvejais – kad jie nedarytų žalos kaimyninių sodo sklypo naudotojui. Mažesniu atstumu gali būti statomi esant rašytiniam kaiminynių sodo sklypų savininkų sutarimui;
17.2.  atskirti sodo sklypą nuo kaimyninio sklypo tvora (gyvatvore) galima esant rašytiniam sutarimui, o kai sklypas ribojasi su bendrojo naudojimo teritorija – esant sodininkų Bendrijos valdybos sutikimui.
18.  Mėgėjiško sodo teritorijoje sodininkai, nekeisdami pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, nuosavybės teise valdomame sodo sklype gali statyti ar rekonstruoti:
18.1.  statybos įstatymo nustatyta tvarka parengę projektą ir gavę statybos valdybos leidimą – vieną gyvenamąjį namą (sodo namą) ir vieną jo priklausinį;
18.2.  be statybos leidimo – sodo baldus ir mažosios architektūros bei smulkius rekreacinės paskirties statinius (suolelius, sporto aikšteles, židinius, skulptūras, dekoratyvines tvoreles, lieptus ir kitus laikinuosius statinius).
19.  Sodininkai ir kiti asmenys mėgėjiško sodo teritorijoje privalo be Bendrijos valdybos leidimo savavališkai nereguliuoti, nekeisti, neremontuoti mėgėjiško sodo teritorijos bendrosios inžinerinės įrangos, bendrųjų konstrukcijų, bendrojo naudojimo patalpų ir objektų.
20.  Tualetai ir komposto dežės ar duobės turi būti įrengiamos nuošaliose sklypų vietose, toliau nuo paviršinių vandens telkinių, visais atvejais, kad jos nekeltų žalos kaimyninių sklypų savininkams ar kitiems asmenims ir aplinkai. Šie įrenginiai turi būti statomi 2-3 metrų atstumu nuo kaimyninio sklypo.
21.  Mėgėjiško sodo teritorija yra priskiriama žemės ūkio paskirties žemei, žemės įstatymo nustatyta tvarka žemės ūkio pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis mėgėjiško sodo teritorijoje ar jos dalyse keičiama, kai planuojama veikla neatitinka mėgėjiškos sodininkystės tikslų. Mėgėjiško sodo teritotijos daliai, kurioje pakeista pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, nustatomas naujas jos naudojimo bei tvarkymo rėžimas pagal teritorijų planavimo dokumentus.
22.  Sodo sklypų sujungimas gali būti vykdomas pagal planavimo dokumentus ( žemėtvarkos projektus).
23.  Skyplų padalinimas, kurio metu nors vienas iš naujai suformuojamų sklypų tampa mažesnis kaip 0,06 ha dalis, yra galimas tik Bendrijos valdybos organui pritarus.
24.  Ribos tarp sodinikų žemės sklypų ir bendrojo naudojimo žemės pažymimos grioveliais, kurių gylis iki 10 cm, 0,5 m tvorele ar siaura tokio pat aukščio gyvatvore bei kitais dekoratyviniais augalais. Aukštesnės gyvatvorės ar tvoros gali būti statomos Bendrijos valdybos rašytiniu sutikimu ar sprendimu.
V. AUGALŲ PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO REIKALAVIMAI
25.  Medžius (vaismedžius) ir krūmus (vaiskrūmius) mėgėjiško sodo teritorijoje sodininkai tvarko ir prižiūri savo nuožiūra. Sodo sklype medžiai (vaismedžiai) ir krūmai (vaiskrūmiai) sodinami laikantis šių reikalavimų:
25.1.  aukštaūgiai medžiai (vaismedžiai), aukštesni kaip 3 m, sodinami ne mažiau kaip 3 m atstumu nuo sklypo ribos;
25.2.  žemaūgiai medžiai (vaismedžiai), iki 3 m  aukščio, sodinami ne mažesniu kaip 2 m atstumu nuo sklypo ribos;
25.3.  krūmai (vaiskrūmiai) sodinami ne mažesniu kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos;
25.4.  sodiniai visais atvejais neturi daryti žalos kaiminynio sklypo naudotojams. Mažesniu atstumu jie gali būti sodinami esant rašytiniam kaimyninių sodo sklypų savininkų susitarimui.
26.  Dekoratyvinės gyvatvorės gali būti sodinamos taip, kad užaugusios jų šakos nesiskverbtų į kaimyninį sklypą. Gyvatvorės medžiai turi būti nuolat karpomi ir prižiūrimi išlaikant jų aukštį iki 1,2 m.
27.  Sodo sklypas turi būti tvarkomas taip, kad jame naudojamos  tvarkymo ir priežiūros priemonės ir metodai nesukeltų žalos Bendrijai, taip pat neblogintų Bendrijos teritorijos estetinės kokybės.
28.  Kiekviename sodo sklype pastoviai turi būti palaikoma švara ir tvarka:
28.1.  naikinamos piktžolės. Pienių, usnių ir kitų panašių piktžolių žiedus kiekvienas Bendrijos narys savo sklype ir gatvės gretimoje atkarpoje privalo pašalinti iki jų subrendimo ir dauginimosi. Bendrijos valdyba nustato ir įgyvendina piktžolių naikinimo tvarką sklypuose, kurie yra laikinai apleisti, nenaudojami arba yra bendrojo naudojimo;
28.2. kovojama su augalų ligomis ir kenkėjais;
28.3.  surenkami sugedę ir pažeisti vaisiai ir uogos;
28.4.  surenkami lapai ir kitos augalinės kilmės atliekos iš sklypelių;
28.5.  augalinės kilmės atliekos kompostuojamos tam įrengtose kompostinėse ar komposto sandėliavimo dėžėse;
28.6. neorganinės kilmės atliekos (plastmasė, stiklas, statybinės atliekos ir kt.) turi būti surenkamos ir dedamos ir į atliekų konteinerius arba išvežamos į įrengtus sąvartynus;
28.7.  atvežtas gyvulių mėšlas, durpės ar kitos organinės trąšos turi būti sandėliuojamos sodo sklype ir per 3 dienas sunaudojamos arba izoliuojamos nuo poveikio aplinkai (apdengiamos polietilenu, apkasamos žeme ir kt.);
28.8.  Sodo sklype išravėtos piktžolės ir kitos atliekos negali būti metamos ant kelių, takų ar kitų bendrojo naudojimo plotų, jos turi būti kompostuojamos arba išvežamos į sąvartyną.
29.  Sodininkai privalo atliekų konteinerius statyti tik į Bendrijos parinktas vietas. Nuolat gyvenantys sodininkai privalo sudaryti atliekų šalinimo sutartis su atliekų tvarkytojais dėl atliekų išvežimo.
30.  Atliekas krūvose draudžiama deginti nuo gegužės 15 d. iki rugsėjo 15 d.
31.  Nelaužyti ir nenaikinti sodo augalų ir gyvūnų. Pastebėjus pažeidėjus apie tai  informuoti Bendrijos valdybą ir/arba artimiausią aplinkos apsaugos inspektorių.
VI. ELEKTRA
32.  Sodininkai privalo turėti sudaryta, su Bendrija, kurios žinioje yra žemos įtampos elektros perdavimų linijos, elektros pirkimo-pardavimo sutartį dėl elektro energijos tiekimo ir naudojimo sąlygų.
33.  Už sunaudotą elektros energiją apmoka sodininkai pagal individualių skaitliukų parodymus.
VII. TRANSPORTO PRIEMONIŲ LAIKYMAS IR NAUDOJIMASIS KELIAIS
34.  Reikalavimai transportui:
34.1.  transporto priemonės Bendrijos teritorijoje turi būti laikomos sodo sklype. Laikyti transporto priemones pakelėse, gatvėse – draudžiama.
34.2.  transporto priemonių greitis sodo teritorijoje negali viršyti 20km/h.
35.  Pavasrį ir rudenį  pablogėjus sodo kelių kokybei, įvažiuoti į sodo teritoriją su sunkvežimiais, traktoriais ar kitomis transporto priemonėmis, kurios gali sugadinti kelio dangą – draudžiama. Už kelio sugadinimą atsako sodo sklypo, į kurį važiavo transporto priemonė, sodininkas.
36.  Transporto priemonių greitį ribojantys kelio ženklai turi būti saugomi ir prižiūrimi sodininkų, prie kurių sklypų jie pastatyti.
37.  Sodo gatvių kelių priežiūros (užlyginti duobes, provėžas, suprofiliuoti dangą, nuolat lyginti atsiradusias duobes) darbus organizuoja Bendrijos valdyba.
38.  Sodininkams draudžiama uždaryti sodo kelius ir pravažiavimus be Bendrijos valdybos rašytinio sutikimo ar sprendimo. Mėgėjiško sodo teritorijoje esantys keliai ir išvažiavimai iš sodo teritorijos turi būti tvarkomi taip, kad prireikus į ją galėtų patekti atlikdami pareigas priešgaisrinės saugos, policijos, greitosios pagalbos ir kitų specialiųjų tarnybų darbuotojai.
VIII. GYVŪNŲ LAIKYMAS IR PRIEŽIŪRA
39.  Gyvūnų laikymas ir priežiūra Bendrijos teritorijoje:
39.1.  Šunys Bendrijos teritorijoje negali būti palaidi, jie turi būti pririšti, o pasivaikščiojimų metu turi turėti antsnukį. Šunų savininkai turi rūpintis, kad jie neterštų aplinkos;
39.2.  Sodininkas turi teisę laikyti smulkius paukščius ir gyvūnus, jei jie laikomi specialiuose aptvaruose, griežtai laikomasi sanitarijos bei veterinarijos taisyklių, neteršia aplinkos, nedaro žalos aplinkai, nesukelia nepatogumų kaimynų darbui ir poilsiui (neskleidžia nemalonaus kvapo, nekelia triukšmo). Aptvarų ir voljerų tvora turi būti ne mažesniu kaip  4 metrų atstumu nuo kaimyninio sodo sklypo ribos.
                                                      IX. VANDENS TELKINIAI IR MELIORACINIAI GRIOVIAI
40. Melioracinių griovių priežiūra ir naudojimas vykdomas pagal sodo teritorijos bendrąjį planą ir melioracijos techninio reglamento MTR 2.02.01:2006 „Melioraciniai statiniai.Pagrindiniai reikalavimai“.


X. ATSAKOMYBĖ
41.  Sodininkams, nesilaikantiems Bendrijos įstatų, vidaus tvarkos taisyklių, nevykdantiems narių susirinkimo ir valdybos sprendimų, nemokantiems mokesčių, taikomos šios poveikio priemonės:
41.1  elektros eneregijos išjungimas;
41.2.  skaičiuojami delspinigiai;
41.3. pašalinimas iš Bendrijos narių.
42.  Sodininkai ir kiti asmenys, padarę žalą ar įsiskoline Bendrijai, atsako ir atlygina nuostolius ar skolą įstatymų nustatyta tvarka.


Valdybos pirmininkas         Kazimieras Onaitis

Admin
Admin

Pranešimų skaičius : 36
Join date : 2014-01-25

Peržiūrėti vartotojo aprašymą http://sb-ezeras.forumlt.com

Atgal į viršų Go down

Atgal į viršų

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Jūs negalite atsakinėti į pranešimus šiame forume